Speaker

Oli Eiriksson
Oli
Eiriksson
Head of Economic Development
City of Reykjavik

bio to follow shortly...